Firma PB BAUMAR zrealizowała jako Podwykonawca firmy Adamietz sp. z o.o. prace na inwestycji: „Budowa hali produkcyjnej, dwunawowej nr 7 i nr 8 na terenie FAiU FAMET Zakład Produkcyjny nr 4 w Opolu”.
Zakres prac obejmował wykonanie fundamentów głównych, robót budowlanych i wykończeniowych budynku trafostacji, wykonanie fundamentu pod frezarkę, przeciągarkę, wykonanie i rozbudowa fundamentu pod tokarkę, wykonanie fundamentu zbiornika prób ciśnieniowych.